Obszary Praktyki

Zapraszam do zapoznania się z podstawowym zakresem usług kancelarii.

Obsługa korporacyjna spółek

______________________

Kancelaria oferuje pełną obsługę korporacyjną spółek, w szczególności w zakresie:

 • tworzenia i likwidacji spółek
 • bieżącego funkcjonowania organów spółek, w tym obsługi ich posiedzeń, redagowania protokołów i uchwał
 • zmian umów lub statutów spółek, podwyższeń i obniżeń kapitału zakładowego, umarzania udziałów i akcji
 • łączeń, podziałów i przekształceń spółek
 • sporów korporacyjnych
 • prowadzenia postępowań rejestrowych w KRS

Umowy handlowe

______________________

Kancelaria zajmuje się redagowaniem oraz recenzowaniem projektów umów oraz wspiera klientów w negocjacjach z klientami, dostawcami oraz partnerami handlowymi. Kancelaria oferuje pomoc w przygotowywaniu zarówno wzorców umów, jak i umów indywidualnych na potrzeby określonego projektu. Obsługa umów handlowych obejmuje także zabezpieczenie ich wykonania, w tym poręczenia, gwarancje, przewłaszczenia, zastawy i hipoteki.

Negocjacje, mediacje i spory

______________________

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach spornych, w tym na etapie przedsądowym, w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym, zarówno przez sądami powszechnymi jak i sądami arbitrażowymi. Obsługa spraw spornych obejmuje też postępowania mediacyjne, doradztwo w zakresie ugodowego zakończenia sporu oraz negocjacje.

Sprawy pracownicze

______________________

 Kancelaria wspiera klientów w pełnym zakresie spraw pracowniczych, w szczególności w:

 • tworzeniu i zmianach wewnętrznych dokumentów firmy dotyczących zatrudnienia (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminy organizacyjne, itp.)
 • nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych
 • prawnych aspektach procesów rekrutacyjnych (w tym dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony przed ryzykiem dyskryminacji)
 • relacjach pracodawcy z organizacjami związkowymi
 • sprawach dotyczących ochrony prywatności oraz innych dóbr osobistych pracownika (RODO, monitoring, wizerunek pracownika, nierówne traktowania, dyskryminacja, molestowanie, mobbing)
 • przejściach zakładu pracy na nowego pracodawcę
 • kwestiach zakazu konkurencji podczas i po ustaniu stosunku pracy
 • sprawach odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników
 • prowadzeniu sądowych sporów pracowniczych

Fuzje i przejęcia

______________________

W ramach fuzji i przejęć Kancelaria obsługuje klientów w szczególności w transakcjach:

 • łączenia spółek
 • zbycia udziałów i akcji w spółkach kapitałowych 
 • przenoszenia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej
 • sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstwa

Kancelaria doradza też przy określaniu założeń transakcji oraz przy wyborze optymalnego modelu transakcji.

Prawa własności intelektualnej

______________________

W ramach wsparcia klienta w obszarze praw własności intelektualnej Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • ochrony majątkowych i niemajątkowych praw autorskich, w tym w obszarze IT
 • transakcji przeniesienia autorskich praw majątkowych
 • umów licencyjnych
 • kształtowania relacji prawnoautorskich w ramach stosunku pracy
 • ochrony dóbr osobistych, w szczególności w sprawach dotyczących naruszeń tych dóbr poprzez publikacje medialne
 • postępowań przed Urzędem Patentowym, w szczególności w sprawach patentowych, rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków – przy współpracy z kancelariami rzeczników patentowych w Warszawie

Zapraszam Do Współpracy